sitemap
onze prijzen | offerte | vakgebieden | vertaalgeheugens | testimonials | vertalen is een vak | Algemene voorwaarden
Standby


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Betreffende de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Standby vertaalbureau B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06068003.

Artikel 1 Begripsomschrijving
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Standby vertaalbureau B.V., (hierna: de opdrachtnemer) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de opdrachtnemer met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de opdrachtnemer voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de opdrachtnemer of indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke en/of mondelinge bevestiging van de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 De opdrachtnemer mag als zijn/haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de opdrachtnemer zijn verstrekt.

Artikel 3 Wijziging/intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn, alsmede het honorarium of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd almede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De opdrachtnemer stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
3.3 Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 De opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtnemer zal zijn/haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn/haar medewerkers indien hij/zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever al dan niet op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Termijn en tijdstip levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, zodra hem/haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem, e.d.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer kan tevens naast zijn/haar honorarium ook de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.4 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 75,-.

Artikel 7 Reclames en Geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever dient zijn klacht over de opdracht nauwgezet te onderbouwen. Bij vertaalopdrachten moet exact worden aangegeven op welk deel van de tekst de klacht betrekking heeft en wat de inhoud van de klacht is. Indien dit niet gebeurt, wordt de klacht automatisch ongegrond verklaard.
7.2 De opdrachtgever dient klachten over de hoogte van het factuurbedrag zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.3 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de opdrachtnemer redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan een arbiter. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het gebruik.
7.5 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid; vrijwaring
8.1 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. B.T.W. van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst bepaalde risicoís voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever;
8.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke voortkomt uit de gebruikmaking van door hem/haar verstrekte bestanden of voor schade ontstaan door virusoverbrenging.
8.5 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 4500,- per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de opdrachtnemer bestaat.
8.7 Spoedopdrachten worden als conceptvertaling geleverd en ontheffen opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 9 Ontbinding
9.1 De opdrachtnemer is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien de opdrachtnemer door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op de door de opdrachtnemer vervaardigde vertaling en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Eigendomsrechten
11.1 Bij volledige betaling van de vertaling gaat deze in eigendom over.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.